Tag Archives: How the bills feel.

हुंडी वटवणे | Bill of lading

हुंडी वटवणे. हुंडी  म्हणजे गोळा करने होय. तिचा नेमका व्यापारी व्यवहारात कसा उपयोग होतो, हे आपण उदाहरणा सोबत …

Read More »